จังหวัดพังงา
 


                 ข้อมูลห้องสมุด

ระวัติความเป็นมา
ระเบียบการยืมคืน
ระเบียบการให้บริการ
บุคลากร
ภาพกิจกรรม


                 แนะนำมุมต่างๆ

มุมเฉลิมพระเกียรติ
มุมเด็ก
มุม กศน.
มุมอินเตอร์เน็ต
มุม มสธ.
มุมหนังสือเกี่ยวกับพระราชวงศ์
มุมแหล่งเรียนรู้กลุ่มพัฒนาอาชีพ
มุมนวนิยาย
มุมวารสารหนังสือพิมพ์
มุมหนังสืออ้างอิง
มุมสื่อโสตฯ
มุมท้องถิ่น
มุมวารสารล่วงเวลา
มุมสารานุกรม

 
    
     ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด
ประชาชนอำเภอทับปุด
    บริการอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสูง (ฟรี) สื่อบริการและ
กิจกรรมที่หลากหลาย
          เวลาเปิดบริการ
       วันจันทร์ - วันศุกร์
     เวลา 08.00 - 16.30 น.
         หยุดวันนักขัตฤกษ
 
พระคือเทพครองใจไทยทั้งชาติ
พระคือปราชญ์ราชกุมารีศรีสมัย
พระคือรัตน์แห่งฉัตรแก้วแพร้วอำไพ ถวายพระพรชัย...ทรงพระเจริญ

 
    สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาตลอดชีวิต
     
   


ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ำ               เลอเลิศ
เป็นสิ่งอันประเสริฐ                ยิ่งล้น
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด           ชูชื่อ
รักจักนำตนพ้น                     จากห้วงทุกข์กรรม
      พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง 11 ธันวาคม 2519

     
 

  หนังสือใหม่

 

                                 ข่าวกิจกรรม
                 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลที่จะทรงมีพระชนมายุครบ ๕๒ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ จัดกิจกรรมดังนี้
     * จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ และหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ
     * การรับสมัครสมาชิกฟรี
ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
     * เยาวชนอายุระหว่าง ๙-๑๓ ปี ในเขตพื้นที่อำเภอทับปุด
     * ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป
                      หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้วน                                                จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน ๑ ใบ

 

                  ศบอ.อำเภอ
อำเภอทับปุด
อำเภอเมืองพังงา
อำเภอกะปง
อำเภอคุระบุรี
อำเภอท้ายเหมือง
อำเภอเกาะยาว
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วทุ่ง

 
รวบรวมเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์
ที่คุณสามารถแก้ไขได
 

                กิจกรรมภาคฤดูร้อน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ท่องโลกอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ฟรี)
สำนวนไทยพาสนุก
โปรแกรมหนังดี

 
ศบอ.ทับปุด
รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2550
เรียนฟรี - ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2550
รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 -16.30 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.ทับปุด
โทร.0-7644-2030

                     
 

อำเภอทับปุด
 

อบต.โคกเจริญ
 
ให้ความหมายของคำศัพท์ที่ควรรู้จัก

อบต.บ่อแสน
       


โรงเรียนในสังกัดอำเภอทับปุด
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
โรงเรียนทับปุด
โรงเรียนบ้านบ่อแสน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านในวัง
โรงเรียนบ้านถํ้าทองหลาง
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดศรัทธาราม
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
โรงเรียนวัดโคกสวย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54
โรงเรียนทับปุด

  บริการข้อมูลข่าวสาร
ทยรัฐ               yahoo.com
เดลินิวส์              hotmail.com
มติชน                 google.co.th
         

                                                         ถานที่ตั้ง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอทับปุด
ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โทร. 076-599125
email:ploenta125@hotmail.com

 

ห้แนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการพูด
ในที่สาธารณะโดยไม่รู้สึกประหม่า