[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมเว็บไซต์กศน.ตำบล จังหวัดพังงา

อังคาร ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


 รวมเว็บไซต์กศน.ตำบล จังหวัดพังงา

ประทับเวลา จังหวัด อำเภอ ตำแหน่งเว็บไซต์กศน.ตำบล(URL) ตำบล ชื่อ หัวหน้ากศน.ตำบล
23/11/2015, 17:24:22 พังงา เกาะยาว https://sites.google.com/site/phrunainfe/home พรุใน นางสาวขนิษฐา ฉั่วเจริญ
23/11/2015, 17:24:24 พังงา เมืองพังงา https://sites.google.com/site/muangpngnganfe/home ตากแดด มนฑา นิรภัย
24/11/2015, 11:51:25 พังงา ตะกั่วป่า https://sites.google.com/site/tambontakuapanfe/ ตะกั่วป่า นางสาวเมย์ธาศิณี กวดกิจการ
24/11/2015, 13:17:40 พังงา ตะกั่วป่า https://sites.google.com/site/bangsaiphangnga/home บางไทร นางสาวอมรา วุ่นดี
24/11/2015, 13:48:52 พังงา ตะกั่วป่า https://sites.google.com/site/tambonkhokkhian/ โคกเคียน นางวไลพร พลอยขาว
24/11/2015, 16:28:52 พังงา ทับปุด https://sites.google.com/site/bangreangthapput/ บางเหรียง นางสาวภัทรพร เสนีย์ไชยน์
26/11/2015, 14:31:41 พังงา ตะกั่วป่า https://sites.google.com/site/bangmoungnfe/ บางม่วง นางพิศมัย ชำนาญวารี
28/11/2015, 22:53:13 พังงา ท้ายเหมือง https://sites.google.com/site/thaimueanggnfe/ ท้ายเหมือง นางอรุณวรรณ นิธิมัย
28/11/2015, 22:54:38 พังงา ท้ายเหมือง https://sites.google.com/site/bangtongnfe/home บางทอง นางสาววราภรณ์ ทวีจันทร์
28/11/2015, 22:57:38 พังงา ท้ายเหมือง https://sites.google.com/site/thungmaphraonfe/home ทุ่งมะพร้าว นางสาวบุศรา บิลละโสย
29/11/2015, 10:20:57 พังงา เมืองพังงา https://sites.google.com/site/bangteymuangpng/ บางเตย นายศิริศักดิ์ เทพณรงค์
29/11/2015, 11:32:39 พังงา เมืองพังงา https://sites.google.com/site/panyeemuang/home กศน.ตำบลเกาะปันหยี นางสาวกนกวรรณ วัลยะเพ็ชร์
29/11/2015, 19:28:30 พังงา เมืองพังงา https://sites.google.com/site/takdadmuang/ ตากแดด มนฑา นิรภัย
30/11/2015, 15:31:41 พังงา ท้ายเหมือง https://sites.google.com/site/lampeenfe/ ลำภี นายธวัชชัย อนทรสุวรรณ์
30/11/2015, 15:42:23 พังงา ท้ายเหมือง https://sites.google.com/site/lumkeannfe/ ลำแก่น นางสมลักษณ์ ปรีคำ
3/12/2015, 17:09:39 พังงา เกาะยาว https://sites.google.com/site/kohyaonoinfe/ เกาะยาวน้อย นางสาววิลาวรรณ ชลหัตถ์
4/12/2015, 18:13:22 พังงา เกาะยาว https://sites.google.com/site/tambonkohyaoyainfe/ เกาะยาวใหญ่ นางสาวปิยนุช เอ็มยุเด็น
14/12/2015, 15:19:15 พังงา ตะกั่วป่า https://sites.google.com/site/kokhokhaonfe/ เกาะคอเขา นายอรรถพล ขนิษฐนาม
14/12/2015, 15:21:55 พังงา ตะกั่วป่า https://sites.google.com/site/bangnaisrinfe/ บางนายสี นางสาวขนกอร บุญนาม
14/12/2015, 16:35:36 พังงา ตะกั่วป่า https://sites.google.com/site/khukkhaknfe/ คึกคัก นางสาวสายใจ ชลเขตต์
15/12/2015, 19:23:01 พังงา ตะกั่วทุ่ง https://sites.google.com/site/khokkloinfe/ โคกกลอย นางอมรรัตน์ ทีปะปาล
18/12/2015, 10:49:42 พังงา ท้ายเหมือง https://sites.google.com/site/tuambonnatoeinfe/ นาเตย นายคธาวุฒิ ปั่นวารี
20/12/2015, 16:00:15 พังงา เมืองพังงา https://sites.google.com/site/nopringksn/ นบปริง นางสาวจิตติมา ยั่งยืน
20/12/2015, 16:01:48 พังงา เมืองพังงา https://sites.google.com/site/tamnamphutksn/ ถ้ำน้ำผุด นายภูริภัทร โททอง
23/12/2015, 15:30:20 พังงา เมืองพังงา https://sites.google.com/site/songprakpng/ สองแพรก นายสมยศ สิงหการ
24/12/2015, 12:28:06 พังงา กะปง https://sites.google.com/site/romneenfe/ รมณีย์ นางสาวปรารถนา ภิรมย์
24/12/2015, 13:01:18 พังงา กะปง https://sites.google.com/site/mhoanfe/ เหมาะ นางสาวภักค์ธันยา ภิรมย์เดชวัฒน์
24/12/2015, 13:55:52 พังงา กะปง https://sites.google.com/site/nfetana/ ท่านา นางสาวอรพินท์ เอี๋ยวสกุล
24/12/2015, 14:15:47 พังงา กะปง https://sites.google.com/site/0kapongnfe/ กะปง นายศรายุทธ ตั้นเส้ง
24/12/2015, 14:54:45 พังงา กะปง https://sites.google.com/site/hlehlenfe/ เหล นายชาญชัย จันทร์ทอง

เว็บไซต์กศน.ตำบล2558 : การตอบแบบฟอร์ม 1
               
 
ประทับเวลา
จังหวัด อำเภอ ตำแหน่งเว็บไซต์กศน.ตำบล(URL) ตำบล ชื่อ หัวหน้ากศน.ตำบล  
               
 
23/11/2015, 17:24:22 พังงา เกาะยาว พรุใน
นางสาวขนิษฐา ฉั่วเจริญ
1
 
23/11/2015, 17:24:24 พังงา
เมืองพังงา
ตากแดด มนฑา นิรภัย 2
 
24/11/2015, 11:51:25 พังงา
ตะกั่วป่า
ตะกั่วป่า
นางสาวเมย์ธาศิณี กวดกิจการ
3
 
24/11/2015, 13:17:40 พังงา
ตะกั่วป่า
บางไทร นางสาวอมรา วุ่นดี 4
 
24/11/2015, 13:48:52 พังงา
ตะกั่วป่า
โคกเคียน นางวไลพร พลอยขาว 5
 
24/11/2015, 16:28:52 พังงา ทับปุด บางเหรียง
นางสาวภัทรพร เสนีย์ไชยน์
6
 
26/11/2015, 14:31:41 พังงา
ตะกั่วป่า
https://sites.google.com/site/bangmoungnfe/ บางม่วง นางพิศมัย ชำนาญวารี 7
 
28/11/2015, 22:53:13 พังงา
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง นางอรุณวรรณ นิธิมัย 8
 
28/11/2015, 22:54:38 พังงา
ท้ายเหมือง
บางทอง
นางสาววราภรณ์ ทวีจันทร์
9
 
28/11/2015, 22:57:38 พังงา
ท้ายเหมือง
ทุ่งมะพร้าว นางสาวบุศรา บิลละโสย 10
 
29/11/2015, 10:20:57 พังงา
เมืองพังงา
บางเตย
นายศิริศักดิ์ เทพณรงค์
11
 
29/11/2015, 11:32:39 พังงา
เมืองพังงา
กศน.ตำบลเกาะปันหยี
นางสาวกนกวรรณ วัลยะเพ็ชร์
12
 
29/11/2015, 19:28:30 พังงา
เมืองพังงา
https://sites.google.com/site/takdadmuang/ ตากแดด มนฑา นิรภัย 13
 
30/11/2015, 15:31:41 พังงา
ท้ายเหมือง
https://sites.google.com/site/lampeenfe/ ลำภี
นายธวัชชัย อนทรสุวรรณ์
14
 
30/11/2015, 15:42:23 พังงา
ท้ายเหมือง
https://sites.google.com/site/lumkeannfe/ ลำแก่น นางสมลักษณ์ ปรีคำ 15
 
3/12/2015, 17:09:39 พังงา เกาะยาว https://sites.google.com/site/kohyaonoinfe/ เกาะยาวน้อย
นางสาววิลาวรรณ ชลหัตถ์
16
 
4/12/2015, 18:13:22 พังงา เกาะยาว เกาะยาวใหญ่
นางสาวปิยนุช เอ็มยุเด็น
17
 
14/12/2015, 15:19:15 พังงา
ตะกั่วป่า
https://sites.google.com/site/kokhokhaonfe/ เกาะคอเขา นายอรรถพล ขนิษฐนาม 18
 
14/12/2015, 15:21:55 พังงา
ตะกั่วป่า
https://sites.google.com/site/bangnaisrinfe/ บางนายสี นางสาวขนกอร บุญนาม 19
 
14/12/2015, 16:35:36 พังงา
ตะกั่วป่า
https://sites.google.com/site/khukkhaknfe/ คึกคัก นางสาวสายใจ ชลเขตต์ 20
 
15/12/2015, 19:23:01 พังงา
ตะกั่วทุ่ง
https://sites.google.com/site/khokkloinfe/ โคกกลอย นางอมรรัตน์ ทีปะปาล 21
 
18/12/2015, 10:49:42 พังงา
ท้ายเหมือง
นาเตย นายคธาวุฒิ ปั่นวารี 22
 
20/12/2015, 16:00:15 พังงา
เมืองพังงา
https://sites.google.com/site/nopringksn/ นบปริง นางสาวจิตติมา ยั่งยืน 23
 
20/12/2015, 16:01:48 พังงา
เมืองพังงา
ถ้ำน้ำผุด นายภูริภัทร โททอง 24
 
23/12/2015, 15:30:20
พังงา
เมืองพังงา
https://sites.google.com/site/songprakpng/ สองแพรก นายสมยศ สิงหการ 25
 
24/12/2015, 12:28:06
พังงา
กะปง https://sites.google.com/site/romneenfe/ รมณีย์
นางสาวปรารถนา ภิรมย์
26
 
24/12/2015, 13:01:18
พังงา
กะปง https://sites.google.com/site/mhoanfe/ เหมาะ
นางสาวภักค์ธันยา ภิรมย์เดชวัฒน์
27
 
24/12/2015, 13:55:52
พังงา
กะปง https://sites.google.com/site/nfetana/ ท่านา
นางสาวอรพินท์ เอี๋ยวสกุล
28
 
24/12/2015, 14:15:47
พังงา
กะปง https://sites.google.com/site/0kapongnfe/ กะปง
นายศรายุทธ ตั้นเส้ง
29
 
24/12/2015, 14:54:45
พังงา
กะปง https://sites.google.com/site/hlehlenfe/ เหล
นายชาญชัย จันทร์ทอง
30
 
             
 
6/6/2016, 9:46:29
พังงา
ตะกั่วป่า
บางนายสี
นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ เนียมหอม
 
 
6/6/2016, 12:34:07
พังงา
ตะกั่วป่า
http://site.google.com/site/tumturephangnga ตำตัว
นางส่าวเสาวณี มีปาน


เข้าชม : 1440


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 14 / ต.ค. / 2563
      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 / ก.ค. / 2563
      covid19 23 / มี.ค. / 2563
      ๑๐ 5 / พ.ค. / 2562
      ร ๑๐ 4 / ก.ค. / 2561


 
email สำนักงาน pna_nfedc@nfe.go.th 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา   
  ๕๙ หมู่ที่ ๓   ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  ๘๒๐๐๐ โทร ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๕ - ๖ โทรสาร ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๗
 มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผู้ดูแลระบบ
muekzero24@gmail.com   ขอบคุณ อ.นิกร เกษโกมล ผู้พัฒนา cms

email สำนักงานกศน.จ.พังงา  pna_nfedc@nfe.go.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10