[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้     ในการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ 

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าชม : 717
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง   
  ๑/๒ หมู่ที่ ๔   ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  ๘๒๑๒๐ โทร ๐๗๖ - ๕๗๑๑๘๒ - ๖ โทรสาร ๐๗๖ - ๕๗๑๑๘๒ 
 
   ขอบคุณ อ.นิกร เกษโกมล ผู้พัฒนาcms

Click Here to get Free Counter
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05