กศน.อำเภอคุระบุรี ม.2 ตำบแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 โทร. 0 7649 1101

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯ
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เกี่ยวกับอำเภอคุระบุรี
  บุคลากร
ศูนย์การเรียนฯ  
 ศรช.บางวัน 
 ศรช.แม่นางขาว
 ศรช.คุระ  
  ศรช.เกาะพระทอง 
 ศรช.มอแกน
สาระการเรียนรู้
  ระดับประถมศึกษา
 ระดับ ม.ต้น
  ระดับ ม.ปลาย
การจัดการเรียนรู้ 
 แบบพบกลุ่ม   
 แบบเรียนด้วยตนเอง 
 แบบการจัดชั้นเรียน
 เรียนด้วยวิธีการอื่น ๆ
แหล่งเรียนรู้  
ห้องสมุดประชาชน
 

 

 

วิสัยทัศน์
ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อยกระดับ ความรู้ ความสามารถให้สูงชึ้น
ให้ทันต่อการเปลี่ยนของสังคม
หรือเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้
     สามารถพึ่งตนเองได้ละช่วยเหลือสังคม
เพื่อช่วยสร้างสังคมให้เข็มแข็งต่อไป