กศน.อำเภอคุระบุรี ม.2 ตำบแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 โทร. 0 7649 1101
เกณฑ์การจบหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯ
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เกี่ยวกับอำเภอคุระบุรี
  บุคลากร
ศูนย์การเรียนฯ  
 ศรช.บางวัน 
 ศรช.แม่นางขาว
 ศรช.คุระ  
  ศรช.เกาะพระทอง 
 ศรช.มอแกน
สาระการเรียนรู้
  ระดับประถมศึกษา
 ระดับ ม.ต้น
  ระดับ ม.ปลาย
การจัดการเรียนรู้ 
 แบบพบกลุ่ม   
 แบบเรียนด้วยตนเอง 
 แบบการจัดชั้นเรียน
 เรียนด้วยวิธีการอื่น ๆ
แหล่งเรียนรู้  
ห้องสมุดประชาชน
 

 

สาระการเรียนรู้ระดับประถม

 


กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
ต้องไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
TH10 วิชาภาษาไทย
5
CO10 วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
7
MA10 วิชาคณิตศาตร์
5
LH10
วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1
7
SC10 วิชาวิทยาศาสตร์
5
LA10 วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2
7
EN10 วิชาภาษาอังกฤษ
5
WO10 วิชาพัฒนาอาชีพ
7
รวม
20
 
รวม
28
 

 

 

1)  นักศึกษาต้องสอบผ่านทั้งหมด    8    หมวดวิชา    รวม    48    หน่วยกิต
2)  นักศึกษาต้องทำใบงาน (กรต.) ครบทั้งหมด    8    หมวดวิชา
3)  นักศึกษาต้องทำโครงงาน         ครบทั้งหมด    8   หมวดวิชา
4)  นักศึกษาต้องทำกิจกรรม กพช.ไม่น้อยกว่า      100    ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
 
สาระเรียนรู้ ใบงาน
วิชาภาษาไทย วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
TH10
CO10
 วิชาคณิตศาสตร์
วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1
MA10

LH10

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2
SC10 LA 10
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาพัฒนาอาชีพ EN10 WO10