กศน.อำเภอคุระบุรี ม.2 ตำบแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 โทร. 0 7649 1101
เกณฑ์การจบหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯ
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เกี่ยวกับอำเภอคุระบุรี
  บุคลากร
ศูนย์การเรียนฯ  
 ศรช.บางวัน 
 ศรช.แม่นางขาว
 ศรช.คุระ  
  ศรช.เกาะพระทอง 
 ศรช.มอแกน
สาระการเรียนรู้
  ระดับประถมศึกษา
 ระดับ ม.ต้น
  ระดับ ม.ปลาย
การจัดการเรียนรู้ 
 แบบพบกลุ่ม   
 แบบเรียนด้วยตนเอง 
 แบบการจัดชั้นเรียน
 เรียนด้วยวิธีการอื่น ๆ
แหล่งเรียนรู้  
ห้องสมุดประชาชน
 

 

สาระการเรียนรู้ระดับ ม.ปลาย

 


กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
ต้องไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
TH30 วิชาภาษาไทย
7
CO30 วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
12
MA30 วิชาคณิตศาตร์
7
LH30
วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1
12
SC30 วิชาวิทยาศาสตร์
7
LA30 วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2
12
EN30 วิชาภาษาอังกฤษ
7
WO30 วิชาพัฒนาอาชีพ
12
รวม
28
 
รวม
48

 

 

4)  นักศึกษาต้องทำกิจกรรม กพช.ไม่น้อยกว่า      100    ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
 
สาระเรียนรู้ ใบงาน
วิชาภาษาไทย วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
TH30
CO30
 วิชาคณิตศาสตร์
วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1
MA30

LH30

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2
SC30
LA 30
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาพัฒนาอาชีพ
EN30
WO30